Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

ĐẢM BẢO GIAO THÔNG CHUẨN BỊ CHO BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP

CĂN CỨ
- Công điện số 04/CĐ-TCĐBVN; số 08/CĐ-TCĐBVN và Công văn số 2139/TCĐBVN-QLBTĐB-KHĐT ngày 11/5/2016;
- Công văn số 951/CQLĐBI-QLBTĐB ngày 12/5/2016 của Cục QLĐB I.
THỰC HIỆN SỬA CHỮA ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TRƯỚC VÀ SAU BẦU CỬ HĐNDKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét