Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ

1. HIỆN TRẠNG:
- Trong thời gian vừa qua trên tuyến QL.6 và QL.279 tình trạng san lấp, đấu nối trái phép vào QL :
Đấu nối trái phép tại Km353+500 (T) QL.6


Đấu nối trái phép tại Km360+500 (T) QL.6

San lấp mặt bằng trong phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ tại Km59+00 (P) QL.279

San lấp mặt bằng trong phạm vị đất bảo vệ, bảo trì đường bộ tại Km55+700 (T) QL.279

2/- YÊU CẦU:
- Để đảm bảo ATGT trong và không gây hư hạn đến kết cấu của đường bộ, Đề nghị Công ty 226 phối hợp với Chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vị phạm xâm hạn đến kết cấu đường bộ.
3/- THỜI HẠN HOÀN THÀNH: 
- Ngày 28/02/2014.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét