Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ

1. HIỆN TRẠNG:
- Trong thời gian vừa qua trên tuyến QL.6 và QL.279 tình trạng san lấp, đấu nối trái phép vào QL :
Đấu nối trái phép tại Km353+500 (T) QL.6


Đấu nối trái phép tại Km360+500 (T) QL.6

San lấp mặt bằng trong phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ tại Km59+00 (P) QL.279

San lấp mặt bằng trong phạm vị đất bảo vệ, bảo trì đường bộ tại Km55+700 (T) QL.279

2/- YÊU CẦU:
- Để đảm bảo ATGT trong và không gây hư hạn đến kết cấu của đường bộ, Đề nghị Công ty 226 phối hợp với Chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vị phạm xâm hạn đến kết cấu đường bộ.
3/- THỜI HẠN HOÀN THÀNH: 
- Ngày 28/02/2014.


Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

XỬ LÝ ĐIỂM SỤT LỞ KM18+650 QL.279 VÀ CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

1. HIỆN TRẠNG:
- Điểm sụt trượt tại Km18+650 QL.279 xảy ra vào ngày 12/12/2013 đã được Công ty TNHH 226 xử lý hót sụt để đảm bảo giao thông. Hiện tại điểm sụt trượt này vẫn đang diễn biến phức tạp và đã làm lún nứt mặt đường bên phải tuyến. Ảnh đính kèm

 2. YÊU CẦU:
- Tại điểm sụt trượt Km18+650: Đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi và báo cáo Cục QLĐB I xin chủ trương xử lý;
- Tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên đường trên toàn tuyến (Sửa chữa hư hỏng mặt đường cục bộ; hệ thống ATGT; Lề rãnh ...) theo phiếu yêu cầu số 02/CV-CCQLĐBI.2 ngày 12/2/2014;
3. THỜI HẠN HOÀN THÀNH:
- Xong trước ngày 16/2/2014;
4. VẤN ĐỀ KHÁC : Không.