Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

THỰC HIỆN CHỈ 3701 CỦA TỔNG CỤC

1/- Hiện trạng: Các đoạn từ Km320+215-Km320+300; Km320+947 - Km320+997; Km332+478 - Km332+700 QL.6 công tác đào rãnh thoát nước của Hạt 11 của Công ty TNHH 226 không đảm bảo kích thước, độ sâu và mỹ thuật.
2/- Yêu cầu : Công ty TNHH 226 chỉ đạo Hạt 11 đào chỉnh sửa lại các đoạn rãnh đã đào không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chỉ đạo các hạt đào mới sau này phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật
3/- Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 30/9/2013;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét