Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 1127 VỀ GIẢI TỎA HLATĐB TRÊN QL279

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I VỀ CÔNG TÁC GIẢI TỎA HLATĐB TẠI KẾ HOẠCH SỐ 1127/KH-CQLĐBI NGÀY 07/5/2019; CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.2 ĐÃ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHƯ SAU:
1. Tuyên truyền giải tỏa xong đoạn từ Km53 - Km71 QL.279 thuộc địa phận xã Nà Nhạn, Thanh Minh;
2. Đang tiến hành giải tỏa đoạn từ Km44+700 - Km53 QL.279 thuộc địa phận xã Nà Tầu; dự kiến khoảng 8 ngày giải tỏa xong phần còn lại. Hình ảnh thực hiện đính kèm:

3. Dự kiến: 01/6/2018 phối hợp với Chính quyền địa phương giải tỏa khu vực Búng Lao